Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Joenniementie 47
35800 Mänttä

Y-tunnus 0151144-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Niina Aaltonen
Joenniementie 47
35800 Mänttä
p. 03 488 6800

Tietosuojavastaava:

Juha Roponen
p. 03 488 6800


Rekisterin nimi

Serlachius-museoiden verkkokaupan kanta-asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella voimassa olevaan lainsäädäntöön, jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain ne säätiön toiminnan kannalta oleelliset henkilöä koskevat tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, osto- ja maksutapahtumat, mahdollinen laskutusosoite ja markkinointilupa sekä mahdolliset asiat ja tapahtumat, joihin henkilö on osallistunut tai ilmaissut kiinnostuksensa.


Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmiin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai häntä edustavan ryhmän kautta  suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla sekä kilpailuissa ja kyselyissä käytettävien lomakkeiden kautta, joiden yhteydessä henkilö on antanut markkinointiviestintäluvan.


Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

Rekisteri voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle säätiön markkinointitarkoituksissa esimerkiksi suorapostitus Postin tai vastaavan palveluntarjoajan kautta. 

 
Rekisterin suojaus

Palveluiden tuottajien ja järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden kanssa on määritelty vaatimukset ja käytännöt tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi ja salassapitovelvoitteet. 


Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

Serlachius-museot
Joenniementie 47
35800 Mänttä

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten, epätarkkojen tai puutteellisten tietojen oikaisemista. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan (oikeus tulla unohdetuksi).

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti korjattu tai täydennetty.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella, ennen sen peruuttamista, suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työkuntansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeudensuojakeinoja. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.